„APTEKA ŚWIĘTEGO ŁUKASZA” STANISŁAWA JAROSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000330284
Numer REGON: 850311360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[RDF/559500/23/888]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850311360 NIP 87210013242009-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚWIĘTEGO ŁUKASZA” STANISŁAWA JAROSIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2010-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2009-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica RZESZOWSKA nr domu 66 nr lokalu 48 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2009-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.05.1994 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ UMOWA Z DNIA 24.06.2008 R. -SPÓŁKA JAWNA2009-05-28 do dziś
2ZMIANA UMOWY ZGODNIE Z ANEKSEM NR 1 Z DNIA 23.02.2010 R. 1. ZMIANA W SKŁADZIE STRON UMOWY 2. ZMIANA PAR. 2 I PAR. 6 UMOWY2010-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.06.2008 R. O DOBROWOLNYM PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ PRZEJĘCIU UMOWY SPÓŁKI. PODSTAWA PRAWNA ART. 26 PAR. 4 ZD.1 ANETA JANISZEWSKA -WSPÓLNIK, APTEKA ŚWIETEGO ŁUKASZA S.C. ANETA JANISZEWSKA, STANISŁAWA JAROSIŃSKA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR REGON: 850311360 STANISŁAWA JAROSIŃSKA WSPÓLNIK, APTEKA ŚWIETEGO ŁUKASZA S.C. ANETA JANISZEWSKA, STANISŁAWA JAROSIŃSKA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR REGON: 8503113602009-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKA2009-05-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2009-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKA2010-04-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2010-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2009-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKA2013-03-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2013-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKA2009-05-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2009-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-05-28 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-05-28 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-05-28 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-05-28 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-28 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-28 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów