HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000330235
Numer REGON: 141836858
Numer NIP: 5222919396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-03-09
Sygnatura akt[RDF/371070/22/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141836858 NIP 52229193962009-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WAŁOWICKA nr domu 19 A kod pocztowy 02-451 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 KWIETNIA 2009 R. NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WANDA OSIECKA-SOROKO, IZABELLA SOROKO-BORSKA S.C.,00-375 WARSZAWA, UL. SMOLNA 20 LOK. 5/6, REPERTORIUM A NR 1055/2009 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 R. NOTARIUSZ IZABELLA SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WANDA OSIECKA-SOROKO, IZABELLA SOROKO-BORSKA S.C.,00-375 WARSZAWA, UL. SMOLNA 20 LOK. 5/6, REPERTORIUM A NR 1614/2009 ZMIANA: § 6 UST. 1 PKT 4 I § 19 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2009-05-25 do dziś
2DNIA 02.09.2009 R., REP. A NR 3945/2009, PRZED NOTARIUSZEM IZABELLĄ SOROKO-BORSKĄ, MAJĄCĄ SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZMIANIE ULEGŁY § § 8, 9, 10 UMOWY SPÓŁKI2009-09-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 STYCZNIA 2011 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KOREWICKI, 00-379 WARSZAWA, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, REPERTORIUM A NR 81/2011 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI TJ. OD § 1 DO § 23 I PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI TJ. OD § 1 DO § 222011-01-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 GRUDNIA 2011 R., ZA REP. A NR 8181/2011 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM AGATĄ REDLICKĄ SKUPIŃSKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 PKT 1, § 8, § 17 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2012-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁOTYCH2021-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2011-01-26 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2011-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRONEK2021-01-29 do dziś
2. ImionaANNA LIZA2021-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH2021-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY.2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2011-01-26 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2011-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-05-25 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-05-25 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2009-05-25 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-25 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-05-25 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-05-25 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-05-25 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-05-25 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.01.2011 okres 25.05.2009 -31.12.20092011-01-26 do dziś
2data złożenia 31.12.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-02-26 do dziś
3data złożenia 31.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-26 do dziś
4data złożenia 27.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-30 do dziś
10data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-31 do dziś
11data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
12data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-05-22 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15data złożenia 09.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.05.2009 -31.12.20092011-01-26 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-02-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-26 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-22 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.05.2009 -31.12.20092011-01-26 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-02-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-02-26 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów