EMPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000330212
Numer REGON: 220813342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397068/22/966]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2009-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica HORESZKÓW nr domu 31 kod pocztowy 80-119 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2009 R., TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA 71/73, REP. A NR 8755/20092009-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUŁAŚ2009-05-22 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2009-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ.2021-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PRZEZE ZARZĄDU, ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2009-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUŁAŚ2013-07-15 do dziś
2. ImionaARTUR STANISŁAW2013-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-12 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-07-12 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2021-07-12 do dziś
433 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2021-07-12 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-07-12 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-12 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-12 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-12 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2010 okres ZA ROK 20092010-06-16 do dziś
2data złożenia 18.08.2011 okres 2010 ROK2011-08-26 do dziś
3data złożenia 19.06.2012 okres ZA 2011 ROK2012-06-27 do dziś
4data złożenia 06.02.2013 okres 2012 ROK2013-07-15 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
7data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-06-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
9data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
12data złożenia 29.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20092010-06-16 do dziś
22010 ROK2011-08-26 do dziś
3ZA 2011 ROK2012-06-27 do dziś
42012 ROK2013-07-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-06-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20092010-06-16 do dziś
22010 ROK2011-08-26 do dziś
3ZA 2011 ROK2012-06-27 do dziś
42012 ROK2013-07-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20162016-06-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów