BUDMASZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000330154
Numer REGON: 241167265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247514/20/273]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMASZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. SZOPIENICKA nr domu 60 kod pocztowy 40-432 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKIAKT NOTARIALNY Z DNIA 17.04.2009 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROZTOCZYŃSKI I ONICHIMOWSKINOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA 40-014 KATOWICE UL. MARIACKA 37/2, REPERTORIUM „A” NUMER 2564/20092009-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2009-11-09 do dziś
2. ImionaADAM MARIUSZ2009-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550,00 ZŁ2009-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2013-03-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA BERNADETTA2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.450,00 ZŁ2013-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM ZAWSZE JEDNYM ZE SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU2009-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2018-08-23 do dziś
2. ImionaBOŻENA BERNADETTA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-09 do dziś
245 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-09 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-06-09 do dziś
446 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-06-09 do dziś
546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-09 do dziś
646 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-09 do dziś
746 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-06-09 do dziś
846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-06-09 do dziś
946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-06-09 do dziś
1046 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-09 do dziś
1147 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-09 do dziś
1241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-09 do dziś
1347 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-09 do dziś
1447 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-06-09 do dziś
1547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-06-09 do dziś
1645 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-09 do dziś
1749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-06-09 do dziś
1849 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2009-06-09 do dziś
1952 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-06-09 do dziś
2052 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-06-09 do dziś
2162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-06-09 do dziś
2268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-06-09 do dziś
2342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2009-06-09 do dziś
2468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-09 do dziś
2568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-06-09 do dziś
2669 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-06-09 do dziś
2770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-06-09 do dziś
2871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-06-09 do dziś
2971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-06-09 do dziś
3073 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-06-09 do dziś
3174 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-09 do dziś
3277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-06-09 do dziś
3382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-06-09 do dziś
3442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-06-09 do dziś
3585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-06-09 do dziś
3695 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2009-06-09 do dziś
3795 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-06-09 do dziś
3842 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-06-09 do dziś
3943 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-06-09 do dziś
4043 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-06-09 do dziś
4143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-06-09 do dziś
4243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 09.06.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
2data złożenia 19.11.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-12-18 do dziś
3data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
5data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-08 do dziś
6data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
7data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.06.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
201.01.2012 DO 31.12.20122013-12-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.06.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
201.01.2012 DO 31.12.20122013-12-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów