BPJ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000329955
Numer REGON: 120894616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264649/20/178]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120894616 NIP 67723289332010-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPJ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZAGAJE nr domu 23 kod pocztowy 30-437 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 KWIETNIA 2009 R. NOT. RYSZARD GOMÓŁKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 5642/2009.2009-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANI2013-04-03 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2009-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORNY2009-05-26 do dziś
2. ImionaLECH MARIAN2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2009-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚKO2009-05-26 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ2009-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2009-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.2009-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANI2013-04-03 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŚKO2009-05-26 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJEZIORNY2009-05-26 do dziś
2. ImionaLECH MARIAN2009-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-05-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-26 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-26 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-26 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-05-26 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-26 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-26 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-26 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-05-26 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2010 okres 01.05.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
2data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
3data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
4data złożenia 02.07.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
5data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-20 do dziś
8data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.05.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
4OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.05.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
4OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-09 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów