„CUMIANA OPONY POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000329648
Numer REGON: 020956763
Numer NIP: 8942973586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400834/22/166]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUMIANA OPONY POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina WĘGLINIEC miejscowość RUSZÓW2018-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RUSZÓW ulica UL. LIPOWA nr domu 8 kod pocztowy 59-950 poczta RUSZÓW kraj POLSKA 2018-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2009 R. -NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 6/3, REPERTORIUM A NR 661/20092009-05-15 do dziś
221.09.2018 R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4; REP. A NR 6632/2018; ZMIANA: §2 UST.2 UMOWY SPÓŁKI 05.10.2018 R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4; REP. A NR 6940/2018; DODANO DO §3 UMOWY SPÓŁKI PKT 18 - 212018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURGIA2009-05-15 do dziś
2. ImionaROBERTO2009-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83.000,00 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2016-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CUMIANA GOMME GROUP” S.R.L.2011-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały387 (TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 193 500 ZŁ (STO DZIEWIĘDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego276500,00 ZŁ2016-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU LUB JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURGIA2018-07-31 do dziś
2. ImionaROBERTO2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaEZIO2009-05-15 do dziś
2. ImionaROSSO2009-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZKLAREK2016-12-08 do dziś
2. ImionaEWA LUCYNA2016-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-12-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-15 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-15 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-05-15 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-05-15 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-15 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-11-27 do dziś
222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2018-11-27 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-11-27 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2018-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2011 okres 2009 ROK2011-08-08 do dziś
2data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-08 do dziś
3data złożenia 17.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-23 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6data złożenia 01.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-19 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
9data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
10data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
12data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2011-08-08 do dziś
22010 ROK2011-08-08 do dziś
32011 ROK2012-05-23 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2011-08-08 do dziś
22010 ROK2011-08-08 do dziś
32011 ROK2012-05-23 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-19 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów