A.K.KARPIEWSCY - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000329503
Numer REGON: 301101018
Numer NIP: 5951451816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507335/23/686]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.K.KARPIEWSCY SPÓŁKA JAWNA2009-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat MIĘDZYCHODZKI gmina KWILCZ miejscowość KWILCZ2009-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KWILCZ ulica ŻURAWIA nr domu 4 kod pocztowy 64-420 poczta KWILCZ kraj POLSKA 2009-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6.05.2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ KOSZYCA-RATAJCZAK W JEJ KANCELARII W MIĘDZYCHODZIE, REP. A NR 2327/20092009-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIC KARPIEWSKA2009-05-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA AGATA2009-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIEWSKI2009-05-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2009-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2009-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIC KARPIEWSKA2009-05-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA AGATA2009-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIEWSKI2009-05-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2009-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów