EXELLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000329352
Numer REGON: 141796567
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/258292/20/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1417965672009-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXELLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2009-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica ŚLĄSKA nr domu 2 kod pocztowy 05-501 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2009-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 MARCA 2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SYLWIĘ KUBICKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1379/2009 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SYLWIĘ KUBICKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1747/2009 -ZMIENIONO TYTUŁ UMOWY, PAR. 1.1 I PAR. 1.32009-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXELLER N.V.2009-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 ZŁOTYCH2009-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2009-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKI2009-05-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2009-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKA MUĆKO2009-05-13 do dziś
2. ImionaOLGA BLANKA2009-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-05-13 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-05-13 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-05-13 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-05-13 do dziś
550 TRANSPORT WODNY2009-05-13 do dziś
651 TRANSPORT LOTNICZY2009-05-13 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-05-13 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-05-13 do dziś
964 91 Z LEASING FINANSOWY2009-05-13 do dziś
1066 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-05-13 do dziś
1170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-05-13 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-05-13 do dziś
1372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-05-13 do dziś
1473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-05-13 do dziś
1577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-05-13 do dziś
1613 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-05-13 do dziś
1717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-05-13 do dziś
1820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-05-13 do dziś
1921 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-05-13 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-13 do dziś
2132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-05-13 do dziś
2245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 15.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
2data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
3data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
4data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-16 do dziś
5data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
6data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
9data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
10data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-04-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-04-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów