„APTEKA A.WRÓBEL I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000329317
Numer REGON: 430295229
Numer NIP: 7120200627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590148/24/796]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430295229 NIP 71202006272009-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA A.WRÓBEL I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”2012-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2009-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica GAZOWA nr domu 2 kod pocztowy 20-950 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2009-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 01.05.2009 R. UCHWAŁA NR 1/2009 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA S.C. T. OZIMKIEWICZ, M. OZIMKIEWICZ A. OZIMKIEWICZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ „APTEKA T.OZIMKIEWICZ I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA, PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4KSH.2009-05-15 do dziś
230.06.2012 R. - ZMIANA § 1 I § 6 ORAZ UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2012-09-05 do dziś
311.08.2015 R. - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2016-01-07 do dziś
401.06.2020 ROKU UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 01.05.2009 R. I UCHWAŁA NR 1/2009 R. Z 01.05.2009 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA S.C. T. OZIMKIEWICZ, M. OZIMKIEWICZ A. OZIMKIEWICZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ „APTEKA T.OZIMKIEWICZ I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA, PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2009-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA S.C. T.OZIMKIEWICZ M.OZIMKIEWICZ A.OZIMKIEWICZ2009-05-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-05-15 do dziś
3. Numer w rejestrze63062; 63063; 63064;2009-05-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA LUBLINA2009-05-15 do dziś
5. Numer REGON4302952292009-05-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2009-06-24 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-06-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-06-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-06-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2020-11-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-11-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2009-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2020-11-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FRANCISZEK2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2009-06-24 do dziś
2. ImionaANETA KATARZYNA2009-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-15 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-05-15 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-05-15 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-07 do dziś
273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-01-07 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-01-07 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-01-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów