BIURO KONSULTINGOWE EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000329047
Numer REGON: 301093187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[RDF/284637/21/578]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO KONSULTINGOWE EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2009-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica WIEJSKA nr domu 18 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2010-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, REP. A NR 1354/2009 14.04.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, REP. A NR 3176/2009 -ZMIENIONO: § 6 I 7 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.12.2012 R., REP. A NR 13354/2012, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 13, § 7 UST. 2, § 11 UST. 1 - DODANO UST. 15-17 W § 6 UMOWY2013-03-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 1784/2019 Z DNIA 14.03.2019R., NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - UCHYLONO W CAŁOŚCI POSTANOWIENIA UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO AKTUALNY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2013-03-05 do dziś
2. ImionaKAROL2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2013-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZÓSTAK-PESTKA2019-05-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2009-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2013-03-05 do dziś
2. ImionaKAROL2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-05-07 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-07 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-07 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-07 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-05-07 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-05-07 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-05 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 01.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
2data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
3data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
4data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
5data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
7data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
8data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
9data złożenia 01.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-01 do dziś
10data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
11data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
12data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów