„APTEKA - ŚWIATŁOWSKA, MICHALAK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000328982
Numer REGON: 060032559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[RDF/580686/24/239]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060032559 NIP 94625017932009-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ŚWIATŁOWSKA, MICHALAK” SPÓŁKA JAWNA2009-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. TARASOWA nr domu 1 kod pocztowy 20-819 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 KWIETNIA 2009 R.; ANEKSEM Z DNIA 30 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2009-05-11 do dziś
218.05.2009 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2009-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH DOKONANE UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 15 KWIETNIA 2009 R.2009-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA W STOKROTCE RENATA ŚWIATŁOWSKA, ZBIGNIEW MICHALAK” SPÓŁKA CYWILNA2009-05-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-05-11 do dziś
3. Numer w rejestrze3904H, 818312009-05-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA LUBLINA2009-05-11 do dziś
5. Numer REGON0600325592009-05-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIATŁOWSKA2009-05-11 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2009-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2009-05-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2009-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2009-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIATŁOWSKA2009-05-11 do dziś
2. ImionaRENATA ANNA2009-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2009-05-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2009-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-11 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-05-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-11 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-05-11 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-05-11 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-05-11 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-11 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-05-11 do dziś
1082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-05-11 do dziś
1141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-05-11 do dziś
1243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-05-11 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-05-11 do dziś
1446 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-05-11 do dziś
1546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-05-11 do dziś
1647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-05-11 do dziś
1747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-11 do dziś
1847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
2data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.10.20122014-10-23 do dziś
3data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-23 do dziś
4data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.10.20122014-10-23 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-10-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-16 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów