INTEGRIS SYSTEMY IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000328759
Numer REGON: 631067553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/414907/22/401]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 631067553 NIP 77919503152009-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRIS SYSTEMY IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LUTYCKA nr domu 1 kod pocztowy 60-415 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2009 R. REP. A NR 573/2009 -NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA UL. SOLNA 3/10 W POZNANIU. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.04.2009 R. REP. A NR 1971/2009 -NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.11.2009 R. REP. A NR 6414/2009, ZMIANA TREŚCI § 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKI ZIELIŃSKIEJ -JAROCHA, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA -JAROCHA2009-12-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.03.2010 R., REP. A NR 1422/2010, ZMIENIONO TREŚĆ § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.05.2010 R., REP. A NR 2801/2010, ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UMOWY SPÓŁKI, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2010-06-16 do dziś
408.10.2013 R., REP. A NR 5944/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA - NOTARIUSZ I AGNIESZKA SZTYLAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA (UL. GARBARY 95A-D LOK. 7, 61-757 POZNAŃ) ZMIANA UMOWY SPÓŁKI OBEJMUJE PARAGRAFY: 9, 10, 12 UST. 1, 13 UST. 4 LIT. C, 14, UST. 3, DODANE W UMOWIE SPÓŁKI PARAGRAFY: 11A2014-03-27 do dziś
530.12.2014 R., REP. A NR 9332/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIONO: § 6, § 9, § 12 UST. 1, § 13 UST. 4 LIT. C, UCHYLONO: § 10 UST. 2A, § 11A ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI INTEGRIS W. ADAMIAK, P. GABRYELCZYK, R. SZEWCZAK, A. ZIMNIAK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 2 KSH ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 12 LUTEGO 2009 R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI: 1) PAWEŁ GABRYELCZYK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M. POZNANIA, NR 29485/2001/S. 2) ARKADIUSZ ZIMNIAK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY DOPIEWO, NR 2627/248/2005. 3) WITOLD ADAMIAK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M. POZNANIA, NR 29488/2001/S. 4) RADOSŁAW SZEWCZAK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M. POZNANIA, NR 29486/2001/S.2009-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYELCZYK2009-05-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2009-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ2015-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZAK2009-05-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW WŁADYSŁAW2009-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ2015-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNIAK2009-05-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ELIGIUSZ2009-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ2015-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2010-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRYELCZYK2009-05-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2009-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZAK2009-05-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW WŁADYSŁAW2009-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMNIAK2009-05-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ELIGIUSZ2009-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-05-04 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-05-04 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-05-04 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-05-04 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-04 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-05-04 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-05-04 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-05-04 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 04.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
2data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.21.2010 R.2011-07-06 do dziś
3data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
4data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
5data złożenia 08.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
9data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
13data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.21.2010 R.2011-07-06 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
201.01.2010 R. -31.21.2010 R.2011-07-06 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów