OMNICOM SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000328730
Numer REGON: 241189090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-04-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17954/20/624]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOMNICOM SPÓŁKA AKCYJNA2013-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BARTYCKA nr domu 24/26 kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15 LUTY 2009 R. NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12, REP. A NR 890/2009 13 LUTY 2009 R. NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12, REP. A NR 1115/2009 -SPROSTOWANIE § 9 UST. 7, § 34 LIT. A I § 34 LIT. B 21 KWIECIEŃ 2009 R. NOTARIUSZ JERZY KORNICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 57A, REP. A NR 1198/2009, ZMIANA § 1 I § 9 UST. 32009-04-30 do dziś
225.11.2010 R. REPERTORIUM A NR 3523/2010 NOTARIUSZ DOROTA MITKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. LUBICZ 3, ZMIENIONO: PAR. 10, PAR. 3 ZD.1, PAR. 7, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 19 UST. 1, PAR. 44 UST. 1.2011-04-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 09.12.2011 R., REPERTORIUM A NR 11836/2011 SPRZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 24/1, ZMIENIONO: § 82012-03-05 do dziś
405.03.2013 R., REP. A NR 1152/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 2, § 8 I § 10 UST. 1.2013-04-11 do dziś
530.12.2013 R., REP. A NR 9653/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WIEJSKA 9 LOK. 1A, ZMIANA: § 8 I § 10 UST. 12014-02-26 do dziś
630.10.2018 R., NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4318/2018, ZMIANA: § 8, § 9, § 10 STATUTU SPÓŁKI.2018-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-04-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego18000000,00 ZŁ2018-11-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji90002018-11-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji2000,00 ZŁ2018-11-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego18000000,00 ZŁ2018-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002009-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-04-29 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-04-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii35002013-04-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-04-11 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2014-02-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii40002014-02-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-02-26 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2018-11-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002018-11-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-11-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2018-08-28 do dziś
2. ImionaJANUSZ CZESŁAW2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRZYBYTNIAK2018-08-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ RYSZARD2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-12-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-30 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-12-30 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-12-30 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-12-30 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-12-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-30 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-12-30 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-08-23 do dziś
2data złożenia 06.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
3data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
4data złożenia okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
7data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 - 31.12.20102012-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 - 31.12.20102012-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 - 31.12.20102012-08-23 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów