BPM LIGHTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000328658
Numer REGON: 100662206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-04-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/785/22/288]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM LIGHTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina OZORKÓW miejscowość OZORKÓW2009-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość OZORKÓW ulica KOLEJOWA nr domu 1 kod pocztowy 95-035 poczta OZORKÓW kraj POLSKA 2009-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MARCA 2009 ROKU -AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2283/2009, NOTARIUSZ STANISŁAW RUDOWICZ -KANCELARIA NOTARIALNA W OZORKOWIE2009-04-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.10.2017R., REP A NR 5732/2017, NOTARIUSZ A. RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaB.P.M. ILUMINACION SOCIEDAD LIMITADA2009-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2009-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE2009-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALOMARES MATEU2022-04-14 do dziś
2. ImionaBERNARDO2022-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALOMARES MATEU2009-04-28 do dziś
2. ImionaBERNARDO2009-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-04-28 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-04-28 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-04-28 do dziś
446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-12-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-12-05 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-12-05 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-12-05 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-12-05 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 28.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
2data złożenia 10.11.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-21 do dziś
3data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-04 do dziś
4data złożenia 21.08.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-08 do dziś
5data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
9data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
10data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-21 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-10-04 do dziś
401.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-11-21 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-10-04 do dziś
401.01.2012R.-31.12.2012R.2013-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów