„BON TON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000328384
Numer REGON: 300933930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-10-02
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22438/13/741]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300933930 NIP 77730767532009-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BON TON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina POZNAŃ-NOWE MIASTO miejscowość POZNAŃ2010-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚW.ROCHA nr domu 19b nr lokalu 28 kod pocztowy 61-142 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2008 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A, REP. A NR 10383/2008. 03.04.2009 R., NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1A, REP. A NR 3002/2009 -ZMIANA PAR. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2009-04-27 do dziś
209.10.2009 R., REP. A NR 9409/2009, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, UL. LIBELTA 1A: ZMIANA § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO -NOWE BRZMIENIE; 07.04.2010 R., REP. A NR 2725/2010, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, UL. LIBELTA 1A: -ZMIANA § 7 NOWE BRZMIENIE, -ZMIANA § 13 PKT 4 -NOWE BRZMIENIE, -DODANO § 13 PKT 5, -ZMIANA § 9 NOWE BRZMIENIE, WPROWADZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2010-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2009-04-27 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2009-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2010-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE.2009-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAKUBOWSKI2010-04-22 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2010-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA)2010-04-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2010-04-22 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-22 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-22 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-04-22 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-04-22 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-22 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-04-22 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-22 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-04-22 do dziś
1055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-04-22 do dziś
1185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-22 do dziś
1286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-04-22 do dziś
1387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2010-04-22 do dziś
1487 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2010-04-22 do dziś
1587 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-04-22 do dziś
1687 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-04-22 do dziś
1796 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-22 do dziś
2data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
3data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-04-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-04-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów