BONITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000328335
Numer REGON: 141825286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[RDF/326832/21/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MIĘDZYNARODOWA nr domu 58/60A nr lokalu 59 kod pocztowy 03-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 KWIETNIA 2009 R. (REP. A NR 1844/2009) SPORZĄDZONY PRZEZ PANIĄ BEATĘ WASZKIEWICZ ASESORA NOTARIALNEGO ZASTĘPCĘ KRYSTYNY KĘDRY NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ, PRZY ULICY WALECZNYCH 36 LOK.1A, 03-916 WARSZAWA.2009-04-24 do dziś
2ZMIANA § 3; TEKST JEDNOLITY Z DN. 13.01.2010 -NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 229/2010;2010-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIŃSKA2009-04-24 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000,00 ZŁOTYCH2009-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2009-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2009-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.03.2010 okres 22.04.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
2data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
3data złożenia 01.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-15 do dziś
4data złożenia 15.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
5data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
6data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
7data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
8data złożenia 06.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 17.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 17.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 17.12.20172018-07-22 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 18.12.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
15data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
16data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
17data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.04.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-03-15 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.04.2009 -31.12.20092010-03-25 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-03-10 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-03-15 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTUKTURYZACYJNYCH nr X GU 1890/17 data 18.12.20172018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNATKOWSKA2018-01-16 do dziś
2. ImionaALICJA ANNA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów