BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA FERROVIAL CONSTRUCCION SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000328306
Numer REGON: 141821897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-27
Sygnatura akt[RDF/320051/21/71]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141821897 NIP 52726016502009-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA FERROVIAL CONSTRUCCION SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA2020-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.03.2009 R.2009-04-22 do dziś
213.10.2009 R. NUMERY ZMIENIONYCH KLAUZULI: 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 8.11; 8.12. NUMERY USUNIĘTYCH KLAUZULI: 8.13; 8.10.1; 8.10.2; 8.9.1; 8.9.2; 8.9.3; 8.9.4; 8.9.5; 8.9.6; 8.9.7; 8.9.8. NUMERY DODANYCH KLAUZULI: 8.3.1; 8.3.2; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.5.7; 8.5.8; 8.6.1; 8.6.2; 8.12.1; 8.12.2. W RAMACH KLAUZULI 8.2 DODANO DWA ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK NR 1 I ZAŁĄCZNIK NR 2.2009-11-30 do dziś
317.11.2009 R. ZMIANA PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2010-01-13 do dziś
426 PAŹDZIERNIKA 2011 R.-ZMIANA KLAUZULI 7 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-29 do dziś
519 LISTOPADA 2013 R. - ZMIANA KLAUZULI 7 UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WKŁADÓW WNIESIONYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW (UCHWAŁA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA WKŁADÓW PODJĘTA W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R.). AKTUALNE BRZMIENIE KLAUZULI 7 UMOWY SPÓŁKI: 7. [WKŁADY I UDZIAŁY] 7.1. WSPÓLNICY WNOSZĄ DO SPÓŁKI NASTĘPUJĄCE WKŁADY: 7.1.1. FERROVIAL AGROMAN S.A. - 2.950.000,00 PLN (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), 7.1.2. BUDIMEX S.A. - 2.950.000,00 PLN (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), 7.2. WSPÓLNICY NIE SĄ UPRAWNIENI DO ŻĄDANIA ODSETEK OD UDZIAŁÓW. 7.3. WSPÓLNICY POSIADAJĄ WSKAZANE NIŻEJ UDZIAŁY W MAJĄTKU SPÓŁKI: 7.3.1. FERROVIAL AGROMAN S.A. - 50 %, 7.3.2. BUDIMEX S.A. - 50%. 7.4. WSPÓLNICY MAJĄ PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKACH ORAZ UCZESTNICZĄ W STRATACH W PROPORCJACH WSKAZANYCH W PKT. 7.3.2014-01-24 do dziś
623 WRZEŚNIA 2014 R. - ZMIANA KLAUZULI 8.9 UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE USTANOWIENIA PRZEZ OBYDWU WSPÓLNIKÓW JEDYNEGO CZŁONKA KOMITETU STERUJĄCEGO - DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI. 23 WRZEŚNIA 2014 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE WSKAZANYCH PRZEZ WSPÓLNIKA FERROVIAL AGROMAN SPÓŁKA AKCYJNA OSÓB, SPOŚRÓD KTÓRYCH JEDYNY CZŁONEK KOMITETU STERUJĄCEGO MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW. AKTUALNE BRZMIENIE KLAUZULI 8.9 UMOWY SPÓŁKI: „PRZEDSTAWICIELEM WSPÓLNIKÓW, KTÓRY MA PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ W IMIENIU KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW JEST ZGODNIE Z WOLĄ OBYDWÓCH WSPÓLNIKÓW P. JAIME RONTOME PEREZ, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ JEDYNEGO CZŁONKA KOMITETU STERUJĄCEGO - DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI.” AKTUALNY WYKAZ OSÓB WSKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO UMOWY: 1) FERNANDO LUIS PASCUAL LARRAGOITI, 2) JOSE CARLOS GARRIDO-LESTACHE RODRIGUEZ, 3) MIGUEL ANGEL SAGAZ QUESADA.2014-11-06 do dziś
722 LIPCA 2020 R. - ZMIANA KLAUZULI 2 ORAZ KLAUZULI 8.9 UMOWY SPÓŁKI 22 LIPCA 2020 R. - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI AKTUALNE BRZMIENIE KLAUZULI 2 UMOWY SPÓŁKI: „SPÓŁKA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ:” BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA FERROVIAL CONSTRUCCION SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA „AKTUALNE BRZMIENIE KLAUZULI 8.9 UMOWY SPÓŁKI:” PRZEDSTAWICIELEM WSPÓLNIKÓW, KTÓRY MA PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ W IMIENIU KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW JEST ZGODNIE Z WOLĄ OBYDWÓCH WSPÓLNIKÓW P. FERNANDO LUIS PASCUAL LARRAGOITI, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ JEDYNEGO CZŁONKA KOMITETU STERUJĄCEGO - DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI” AKTUALNY WYKAZ OSÓB WSKAZANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI: 1) JOSE CARLOS GARRIDO-LESTACHE RODRIGUEZ, 2) MIGUEL ANGEL SAGAZ OUESADA2020-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNA CZAS REALIZACJI UMOWY NA PROJ. I BUDOWĘ AUTOSTRADY PŁATNEJ A1 NA ODCINKU STRYKÓW I-PYRZOWICE2009-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302010-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2010-01-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-04-22 do dziś
FERROVIAL AGROMAN SPÓŁKA AKCYJNA2009-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI 1 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ OBYDWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM KOMITETU STERUJĄCEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 1 LUB 2 (JEDNEGO LUB DWÓCH) CZŁONKÓW - PRZEDSTAWICIELI WSPÓLNIKÓW. PRZEDSTAWICIELEM WSPÓLNIKÓW, KTÓRY MA PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ W IMIENIU KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW JEST ZGODNIE Z WOLĄ OBYDWÓCH WSPÓLNIKÓW P. FERNANDO LUIS PASCUAL LARRAGOITI, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ JEDYNEGO CZŁONKA KOMITETU STERUJĄCEGO - DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI.2020-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302010-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-04-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-04-22 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-04-22 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-22 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-04-22 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-25 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
2data złożenia 21.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
3data złożenia 10.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
4data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
5data złożenia 07.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
6data złożenia 08.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
7data złożenia 26.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
8data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
9data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
12data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-13 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów