„EXEGENE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000328270
Numer REGON: 141834227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-09-02
Sygnatura akt[RDF/175195/19/46]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXEGENE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2009-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica CZAJEWICZA nr domu 5/7 nr lokalu 49 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2009-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.02.2009 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W PIASECZNIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM JULIĄ FERSTEN -ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JAROSŁAWA PLUTY, REPERTORIUM A NR 725/2009.2009-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2009-04-24 do dziś
2. ImionaADAM2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ /DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH/.2009-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2009-04-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ /DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH/.2009-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOKŁOSA2009-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ /DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH/.2009-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2009-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOKŁOSA2009-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSZYŃSKI2009-04-24 do dziś
2. ImionaADAM2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2009-04-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2009-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-24 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-04-24 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-04-24 do dziś
458 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-04-24 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-04-24 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-04-24 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-04-24 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-04-24 do dziś
959 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-04-24 do dziś
1059 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-04-24 do dziś
1159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-04-24 do dziś
1272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-04-24 do dziś
1362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-04-24 do dziś
1463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-04-24 do dziś
1563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-04-24 do dziś
1662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-04-24 do dziś
1718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-04-24 do dziś
1818 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-04-24 do dziś
1920 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2009-04-24 do dziś
2021 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-04-24 do dziś
2121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-04-24 do dziś
2220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-04-24 do dziś
2346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-04-24 do dziś
2420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-24 do dziś
2562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-04-24 do dziś
2664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-04-24 do dziś
2770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-04-24 do dziś
2872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-04-24 do dziś
2973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-04-24 do dziś
3074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-04-24 do dziś
3177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-04-24 do dziś
3277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-24 do dziś
3377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-24 do dziś
3447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-24 do dziś
3577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-04-24 do dziś
3678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-04-24 do dziś
3782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-04-24 do dziś
3885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-24 do dziś
3985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-04-24 do dziś
4086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2009-04-24 do dziś
4186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2009-04-24 do dziś
4286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2009-04-24 do dziś
4386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2009-04-24 do dziś
4486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2009-04-24 do dziś
4547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-24 do dziś
4686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-04-24 do dziś
4747 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-24 do dziś
4846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-04-24 do dziś
4947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-04-24 do dziś
5047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2010 okres 16.03.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
3data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
4data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
5data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
9data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.03.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.03.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-06-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów