„INTEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000328253
Numer REGON: 020956697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-04-04
Sygnatura akt[RDF/478508/23/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020956697 NIP 88220740812012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JUGOSŁOWIAŃSKA nr domu 65D kod pocztowy 51-112 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.2009 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, REP A NR 4421/2009, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2009-04-21 do dziś
206.07.2012 R. NOTARIUSZ RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WIDOK 10 LOK 403, REP A NR 867/2012, ZMIENIONO: § 3 UST 1, § 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2009-04-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2009-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2009-04-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2009-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICZ LUDKOWSKA2015-12-08 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2015-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICZ LUDKOWSKA2016-04-13 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLUDKOWSKI2016-04-13 do dziś
2. ImionaBOGDAN2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-07-26 do dziś
202 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2012-07-26 do dziś
316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-07-26 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-26 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-07-26 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-26 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-07-26 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-10 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-08 do dziś
5data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
6data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
7data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
10data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
11data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
12data złożenia 04.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów