CUBICA SUDOŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000328188
Numer REGON: 320655130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-04-09
Sygnatura akt[RDF/375798/22/13]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320655130 NIP 85225539372010-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBICA SUDOŁ SPÓŁKA JAWNA2009-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2009-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica ŚW. DUCHA nr domu 5A nr lokalu 5 kod pocztowy 70-205 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2009-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11. UMOWA Z DNIA 11 LUTEGO 2009 ROKU 2. ANEKS Z DNIA 6 KWIETNIA 2009 ROKU2009-04-21 do dziś
225 MARCA 2010 R. -DODANO § 13 (1)2010-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2009-04-21 do dziś
2. ImionaEWA2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-04-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-04-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-04-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2010-07-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2010-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-07-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2009-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2010-07-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2010-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDOŁ2009-04-21 do dziś
2. ImionaEWA2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-04-21 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-04-21 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2009-04-21 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-21 do dziś
532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-21 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-04-21 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-04-21 do dziś
847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-21 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-04-21 do dziś
1043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-04-21 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-04-21 do dziś
1274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-04-21 do dziś
1331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2009-04-21 do dziś
1431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2009-04-21 do dziś
1531 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2009-04-21 do dziś
1631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-09 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów