„INTEGRAL CAPITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000327971
Numer REGON: 141754267
Numer NIP: 5222923707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-04
Sygnatura akt[RDF/434994/22/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL CAPITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZASNYSKA nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2009, G. KUZARA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1605/2009. 24.03.2009, G. KUZARA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2407/2009, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY.2009-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAPIEL2009-04-20 do dziś
2. ImionaANNA2009-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55100,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2021-01-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały529 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52900,00 ZŁ2021-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego108000,00 ZŁ2009-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2021-01-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAPIEL2009-04-20 do dziś
2. ImionaANNA2009-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-04-20 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-04-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-04-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-04-20 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-04-20 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-04-20 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-04-20 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-04-20 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-04-20 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-04 do dziś
2data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-06 do dziś
3data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-06 do dziś
4data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów