„HEVAM-BAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000327877
Numer REGON: 320646533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2014-08-01
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5281/14/539]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEVAM-BAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE2009-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POLICE ulica PIASKOWA nr domu 5a kod pocztowy 72-010 poczta POLICE kraj POLSKA 2009-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2009 R. -KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ IZABELA NAJMRODZKA-MŁODOJEWSKA, REP. A NR 1537/2009.2009-04-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 KWIETNIA 2014 R., REP. A NR 2676/2014, NOTARIUSZ JERZY JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: 1) TREŚĆ § 7 UST. 1, 2) TREŚĆ § 7 UST. 4, 3) TREŚĆ § 15 POPRZEZ DODANIE UST. 42014-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2009-04-15 do dziś
2. ImionaWIOLETA2009-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2009-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8109897162014-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000195176 2014-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2014-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego99000,00 ZŁ2014-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2009-04-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2009-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZIELIŃSKA2009-04-15 do dziś
2. ImionaWIOLETA2009-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-04-15 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-04-15 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-04-15 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-04-15 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-04-15 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-04-15 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-04-15 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-04-15 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-04-15 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów