BOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-02 godz. 08:09:22
Numer KRS: 0000327748
Numer REGON: 301077716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314807/21/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTKOWO2009-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTKOWO ulica OBORNICKA nr domu 10 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2009-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.03.2009 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1479/2009.2009-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010459692009-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000324027 2009-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWA-ELECTRONIC GMBH & CO. KG2009-04-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-04-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2009-04-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.000,00 ZŁ2009-04-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁ2009-04-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-04-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO2009-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010459692009-04-14 do dziś
4. Numer KRS0000324027 2009-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-04-14 do dziś
229 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-04-14 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-04-14 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-04-14 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-04-14 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-04-14 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-04-14 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-04-14 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-04-14 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-04-14 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-04-14 do dziś
1222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-04-14 do dziś
1323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-04-14 do dziś
1424 PRODUKCJA METALI2009-04-14 do dziś
1525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-04-14 do dziś
1626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-04-14 do dziś
1727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-04-14 do dziś
1828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-14 do dziś
1929 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2009-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 14.04.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
2data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
3data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
4data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
5data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
6data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
7data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.04.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów