SAPORTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000327600
Numer REGON: 141772532
Numer NIP: 7962869785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-11
Sygnatura akt[RDF/375846/22/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSAPORTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2009-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica MIŁA nr domu 17 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2009-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 19 MARCA 2009 ROKU NOTARIUSZ AGNIESZKA STOLAREK W RADOMIU REPERTORIUM A 3322/20092009-04-09 do dziś
206.11.2014, REP. A NR 9834/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA STOLAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIANA PAR. 2, PAR. 17, PAR. 21, DODANIE PAR. 23, PAR. 242014-11-27 do dziś
315.02.2017 R., REP. A NR 1305/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA STOLAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU. ZMIANA § 11 UST. 1 I 2, § 19.2017-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2009-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁOTYCH2017-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2009-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-09 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-04-09 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-04-09 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-04-09 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-04-09 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-04-09 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-04-09 do dziś
895 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-04-09 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-09 do dziś
1042 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2010 okres 01.04.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
2data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-26 do dziś
3data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
4data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
5data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
6data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
7data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
8data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
9data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
10data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
11data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
12data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
13data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-26 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-26 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-30 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów