INSTYTUT TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000327591
Numer REGON: 301092041
Numer NIP: 6652902401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548419/23/730]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość RUMIN2009-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIN ulica DZIAŁKA NR 798/2 kod pocztowy 62-504 poczta KONIN kraj POLSKA 2009-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2009 R., REP. A NR 2455/2009, NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE. 27.03.2009 R., REP. A NR 3801/2009, NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE -ZMIENIONO: § 6; -UCHYLONO: § 13 PKT 3C.2009-04-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2009 R., REP. A NR 14670/2009, NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE -ZMIENIONO: § 6, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2010-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHTA2009-04-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000,00 ZŁ2010-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego255500,00 ZŁ2010-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100500,00 ZŁ2010-05-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2009-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHTA2009-04-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-04-23 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-04-23 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-04-23 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-23 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-04-23 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-04-23 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-04-23 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-04-23 do dziś
946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-04-23 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-04-23 do dziś
1152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-04-23 do dziś
1262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-04-23 do dziś
1362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-04-23 do dziś
1462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-04-23 do dziś
1562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-04-23 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-04-23 do dziś
1763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-04-23 do dziś
1869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-04-23 do dziś
1973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-05-06 do dziś
2077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-05-06 do dziś
2178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-05-06 do dziś
2282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-05-06 do dziś
2382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-05-06 do dziś
2482 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-05-06 do dziś
2585 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-05-06 do dziś
2685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-05-06 do dziś
2764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-05-06 do dziś
2866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-05-06 do dziś
2966 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-05-06 do dziś
3073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-05-06 do dziś
3166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-06 do dziś
3264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-06 do dziś
3363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-06 do dziś
3474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-05-06 do dziś
3582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-05-06 do dziś
3682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-05-06 do dziś
3781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-06 do dziś
3871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-06 do dziś
3972 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-05-06 do dziś
4071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-05-06 do dziś
4173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-05-06 do dziś
4258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-05-06 do dziś
4333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-05-06 do dziś
4402 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2010-05-06 do dziś
4501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-05-06 do dziś
4601 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2010-05-06 do dziś
4701 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-05-06 do dziś
4802 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-05-06 do dziś
4916 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-05-06 do dziś
5018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-05-06 do dziś
5173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-06 do dziś
5274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-05-06 do dziś
5377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-05-06 do dziś
5477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-05-06 do dziś
5577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-05-06 do dziś
5677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2010 okres 04.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
4data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
5data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 10.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
14data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów