SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „TALIZMAN”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000327572
Numer REGON: 000969362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/4783/21/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000969362 NIP 59310910132009-04-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „TALIZMAN”2009-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 345 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY2009-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TURZE2009-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość TURZE ulica LEŚNA nr domu 10 kod pocztowy 83-113 poczta TURZE kraj POLSKA 2009-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.10.1981 R.2009-04-08 do dziś
216.12.2015 R., W CAŁOŚCI2016-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2009-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPAKUŁA2009-04-08 do dziś
2. ImionaGABRIELA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-04-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-08 do dziś
21. NazwiskoMAJKOWSKA2009-04-08 do dziś
2. ImionaMARIA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-04-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁANGOWSKI2009-04-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLASIŃSKA2009-04-08 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2009-04-08 do dziś
2. ImionaMARIOLA REGINA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKA2009-04-08 do dziś
2. ImionaALICJA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULEWSKA2009-04-08 do dziś
2. ImionaHELENA2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
2data złożenia 21.11.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-11-30 do dziś
3data złożenia 23.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-14 do dziś
4data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5data złożenia 24.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
8data złożenia 23.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
9data złożenia 05.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092012-11-30 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-03-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
201.01.2009 - 31.12.20092012-11-30 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-03-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów