BPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000327493
Numer REGON: 141804261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261203/20/142]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141804261 NIP 52426771282011-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 36 nr lokalu 112B kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.03.2009, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 1482/20092009-04-09 do dziś
202.06.2015 R., A NR 2222/2015 KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA PAR. 6 UST. 1, PAR. 9. TEKST JEDNOLITY.2015-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚNIAK2009-04-09 do dziś
2. ImionaLESZEK2009-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2011-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚNIAK2015-06-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2015-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚNIAK2017-03-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJASIEŃCZUK2017-03-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2017-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-04-09 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-04-09 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-04-09 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-09 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-04-09 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-06-16 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-16 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-06-16 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2010 okres 11.05.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
3data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
5data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8data złożenia 15.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
9data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.05.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.05.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów