BULLIONBANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000327372
Numer REGON: 220763360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-04-06
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/25009/17/0]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220763360 NIP 59325474782011-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULLIONBANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2011-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA kraj POLSKA 2016-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2009 ROK, NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REPERTORIUM A NR 2844 NA ROK 20092009-04-02 do dziś
230.03.2011 REP. A NR 3443/2011 JACEK WAROŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 5/7/C/5. ZMIANA § 3 ORAZ § 72011-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINKE2011-05-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2011-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2011-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULLIONBANK MINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904240142011-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000172577 2011-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2011-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2009-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLACIŃSKI2009-04-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ HIERONIM2009-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFINKE2014-06-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2014-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSONOWA2014-06-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-05-16 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-05-16 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-16 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-05-16 do dziś
596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-05-16 do dziś
618 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-05-16 do dziś
724 PRODUKCJA METALI2011-05-16 do dziś
825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-05-16 do dziś
930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-05-16 do dziś
1031 PRODUKCJA MEBLI2011-05-16 do dziś
1132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-05-16 do dziś
1238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-05-16 do dziś
1339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-05-16 do dziś
1445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-05-16 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-16 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-05-16 do dziś
1749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-05-16 do dziś
1852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-05-16 do dziś
1955 ZAKWATEROWANIE2011-05-16 do dziś
2064 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
2data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
3data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
4data złożenia 01.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-16 do dziś
5data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2017-10-012018-04-06 do dziś