FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „OGORZAŁY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000327250
Numer REGON: 120241096
Numer NIP: 7343162094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4609/23/510]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „OGORZAŁY” SPÓŁKA JAWNA2015-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość MOCHNACZKA WYŻNA2023-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość MOCHNACZKA WYŻNA nr domu 95 kod pocztowy 33-383 poczta TYLICZ kraj POLSKA 2023-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2006 -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ. 04.02.2009 -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (TEKST JEDNOLITY) UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU. 18.03.2009 -ZMIANA § 2, § 4.2009-04-08 do dziś
201.12.2014 R. ZMIANA: § 10 UMOWY - DODANIE USTĘPÓW 2 I 3, DODANIE CYFRY „1” PRZED ZDANIEM PIERWSZYM.2014-12-16 do dziś
331.12.2014 R. ZMIANA: BRZMIENIA § 4, ZMIANA § 10 UMOWY POPRZEZ DODANIE USTĘPÓW 4 - 8, ZMIANA § 11 UMOWY POPRZEZ DODANIE CYFRY 1 PRZED ZDANIEM PIERWSZYM I DRUGIM ORAZ DODANIE USTĘPÓW 2 - 52015-01-28 do dziś
401.01.2023R. ZMIANA § 5, § 8, § 11 UST. 1, § 142023-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-04-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 03.02.2009 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ (ART. 26 § 4 K.S.H).2009-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „OGORZAŁY” SPÓŁKA CYWILNA2009-04-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-04-08 do dziś
5. Numer REGON1202410962009-04-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGORZAŁY2009-04-08 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-04-08 do dziś
2
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-04-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI.2009-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGORZAŁY2009-04-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGORZAŁY2009-04-08 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2009-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-12-16 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-12-16 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-12-16 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-12-16 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2023-01-26 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2023-01-26 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2023-01-26 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2023-01-26 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2023-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów