ODPADY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000327217
Numer REGON: 020929387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304117/21/552]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020929387 NIP 89429688812015-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaODPADY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość WOLA RZĘDZIŃSKA2013-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA RZĘDZIŃSKA nr domu 487C kod pocztowy 33-150 poczta WOLA RZĘDZIŃSKA kraj POLSKA 2013-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2009 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, BEATA GNIEWEK SPÓŁKA CYWILNA, UL. OŁAWSKA 17/II 50-123 WROCŁAW REP. A NR 754/20092009-04-01 do dziś
214.12.2010 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI 12, REP. A NR 6228/2010 -ZMIENIONO § 18 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-20 do dziś
305.02.2013 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI NR 12, REP. A NR 512/2013, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 7.1 ORAZ DODANO PKT OD 27 DO 36, § 15, W § 24 DODANO UST. 32013-03-12 do dziś
427.05.2014 R. NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM „A” NR 2473/2014 - ZMIANA § 22014-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANIEC2013-03-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2013-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 400.000,00 ZŁ2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2011-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2013-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANIEC2014-09-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2014-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-09-22 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2013-03-12 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2013-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-04-01 do dziś
296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-04-01 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-12 do dziś
420 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-03-12 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-03-12 do dziś
638 1 ZBIERANIE ODPADÓW2013-03-12 do dziś
738 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2013-03-12 do dziś
838 3 ODZYSK SUROWCÓW2013-03-12 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-03-12 do dziś
1038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-12 do dziś
2data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-12 do dziś
3data złożenia 15.02.2013 okres 01.01.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-03-12 do dziś
4data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-05 do dziś
5data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-05 do dziś
6data złożenia 05.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-27 do dziś
7data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-25 do dziś
8data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-01 do dziś
9data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-02 do dziś
10data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-03-29 do dziś
11data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-12 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-12 do dziś
301.01.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-03-12 do dziś
4OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-05 do dziś
5OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-05 do dziś
6OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-27 do dziś
7OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-25 do dziś
8OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-01 do dziś
9OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-03-12 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-03-12 do dziś
301.01.2011 R. - 30.09.2012 R.2013-03-12 do dziś
4OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-05-05 do dziś
5OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-05-05 do dziś
6OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-04-27 do dziś
7OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-04-25 do dziś
8OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-06-01 do dziś
9OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów