„BUILDING PROFESSIONAL COMPANY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000327209
Numer REGON: 220749029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/2341/21/135]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220749029 NIP 83930887562009-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDING PROFESSIONAL COMPANY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2017-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM kraj POLSKA 2018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2009 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNIA W SŁUPSKU REPERTORIUM A NUMER 1301/20092009-04-06 do dziś
220.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 5033/2010, NOTARIUSZ ANNA MIROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE PRZY UL. GROTTGERA 5/2, UCHYLONO W CAŁOŚCI PAR. 7 PKT 11, DOTYCHCZASOWE OZNACZENIE PKT 12 ZASTĄPIONO LICZBĄ PORZĄDKOWĄ 112010-09-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.2017R., REPERTORIUM A NR 258/2017, NOTARIUSZ ROKSANA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁAWNIE, ZMIENIONO PAR.3.2017-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2014-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2009-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-10-12 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-12 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-12 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-12 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-10-12 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-12 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-12 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-10-12 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres ROK 20092010-09-01 do dziś
2data złożenia 20.07.2011 okres ROK 20102011-08-29 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres ROK 20112012-10-04 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres ROK 20122013-10-18 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20092010-09-01 do dziś
2ROK 20102011-08-29 do dziś
3ROK 20112012-10-04 do dziś
4ROK 20122013-10-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20092010-09-01 do dziś
2ROK 20102011-08-29 do dziś
3ROK 20112012-10-04 do dziś
4ROK 20122013-10-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJSNEROWSKI2020-11-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-26 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 K.P.C. - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W SŁUPSKU WARSZAWIE WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 6 LUTEGO 2020 ROKU O SYGN. AKT I C 3279/18. KURATOR UMOCOWANY JEST DO REPREZENTACJI POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA SKARBU PAŃSTWA - NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU PRZECIWKO „BUILDING PROFESSIONAL COMPANY” SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I INNYM POZWANYM INWESTYCYJNE DORADZTWO NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KB BUSINESS , SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WYNAJEM I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI . SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REAL ESTATE INVESTMENT SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA NIERUCHOMOSCI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KB NIERUCHOMOSCI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, INWESTYCJE ENERGOOSZCZEDNE SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CENTRUM ENERGOOSZCZEDNYCH NIERUCHOMOSCI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OBRÓT NIERUCHOMOSCI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GREEN TECHNOLOGY COMPANY SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ZASOBY NIERUCHOMOSCI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-26 do dziś
6. Data powołania kuratora06.02.20202020-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIŃSKI2021-03-15 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 69 § 1 KPC2021-03-15 do dziś
6. Data powołania kuratora26.11.20202021-03-15 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VI GU 415/16 data 29.09.20162016-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNAK2016-12-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2016-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-20 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2016-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów