ASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000327198
Numer REGON: 141768648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216223/20/222]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2009-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 38 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2009-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 17.03.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ GENCZELEWSKĄ NR REP. A NR 3359/2009 GENCZELEWSKA, SZYMCZAK, JAKUBIAK I PARTNERZY NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA 00-238 WARSZAWA, UL. DŁUGA 42009-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2009-04-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ2009-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2009-04-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2009-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHECKI2009-04-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ2009-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-04-02 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-04-02 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-04-02 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-04-02 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-04-02 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-04-02 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-04-02 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-04-02 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-04-02 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-04-02 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-02 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-04-02 do dziś
1378 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-04-02 do dziś
1495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-04-02 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-04-02 do dziś
1674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-04-02 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-02 do dziś
1843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-04-02 do dziś
1943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-04-02 do dziś
2043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-04-02 do dziś
2126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2010 okres 20092010-08-11 do dziś
2data złożenia 07.04.2011 okres 2010 R.2011-04-15 do dziś
3data złożenia 31.05.2012 okres 20112012-06-11 do dziś
4data złożenia 11.06.2013 okres 2012R.2013-06-20 do dziś
5data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
6data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
8data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
9data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
11data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-08-11 do dziś
22010 R.2011-04-15 do dziś
320112012-06-11 do dziś
42012R.2013-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092010-08-11 do dziś
22010 R.2011-04-15 do dziś
320112012-06-11 do dziś
42012R.2013-06-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów