BUDOINSTAL J.MRYCZKO, J.PIJAR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000327029
Numer REGON: 180411114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-07
Sygnatura akt[RDF/296105/21/159]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOINSTAL J.MRYCZKO, J.PIJAR SPÓŁKA JAWNA2009-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2009-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica MOŚCICKIEGO nr domu 13A kod pocztowy 39-200 poczta DEBICA kraj POLSKA 2011-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 27.03.2009 R.2009-03-31 do dziś
214.11.2011 R. REP. A NR 9038/2011 KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK ZMIENIONO PAR. 2 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2011-11-22 do dziś
310.12.2013 R. - ZMIANA PAR.4 UMOWY SPÓŁKI2013-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRYCZKO2009-03-31 do dziś
2. ImionaJOANNA2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIJAR2009-03-31 do dziś
2. ImionaJAN2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-03-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) I DO CZYNNOŚCI, KTÓRYCH PRZEDMIOT NIE JEST OKREŚLANY WARTOŚCIOWO. PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCHPRZEDMIOT WYRAŻANY JEST WARTOŚCIĄ PRZEKRACZAJĄCĄ 20.000,00 ZŁ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB DZIAŁANIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW POPRZEDZONE ZGODĄ WYRAŻONĄ W JEDNOMYŚLNIE PODJĘTEJ UCHWALE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2009-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRYCZKO2009-03-31 do dziś
2. ImionaJOANNA2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIJAR2009-03-31 do dziś
2. ImionaJAN2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIJAR2011-04-13 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2011-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-04-13 do dziś
21. NazwiskoMRYCZKO2011-04-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-03-31 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-31 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-31 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-03-31 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-03-31 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-03-31 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-31 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-31 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów