BUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000326944
Numer REGON: 241158148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255416/20/499]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość POCZESNA2009-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POCZESNA ulica POŁUDNIOWA nr domu 16 kod pocztowy 42-262 poczta POCZESNA kraj POLSKA 2009-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.03.2009 R., NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 26A/1, REPERTORIUM A NR 1325/2009 25.03.2009 R., NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO NR 26A/1, REPERTORIUM A NR 1828/2009 -ZMIANA: PAR. 5 UST. 1, PAR. 13 UST. 32009-03-31 do dziś
218.03.2011 R. REPERTORIUM A NR 1073/2011, NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, ZMIANA PAR. 1 UST. 2.2011-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2009-03-31 do dziś
2. ImionaJOLANTA ALICJA2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2009-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2009-03-31 do dziś
2. ImionaMARIAN HENRYK2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2009-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2009-03-31 do dziś
295 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2009-03-31 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-03-31 do dziś
426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-03-31 do dziś
528 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-31 do dziś
632 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-03-31 do dziś
746 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-31 do dziś
846 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-03-31 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-03-31 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-31 do dziś
1146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-03-31 do dziś
1232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-31 do dziś
1347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-31 do dziś
1447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-03-31 do dziś
1547 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-31 do dziś
1614 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2009-03-31 do dziś
1732 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-03-31 do dziś
1846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-31 do dziś
1915 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2009-03-31 do dziś
2016 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-03-31 do dziś
2122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2009-03-31 do dziś
2222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-03-31 do dziś
2332 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2009-03-31 do dziś
2413 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2009-03-31 do dziś
2527 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.11.2010 okres 04.03.2009 -31.12.20092011-01-19 do dziś
2data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-16 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.03.2009 -31.12.20092011-01-19 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.03.2009 -31.12.20092011-01-19 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ KAROLINA OCIEPA - SZOSTEK, KN W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 72/74 LOK. 1, REP. A NR 1900/2018, 17.09.20182019-08-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2019-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoZIELIŃSKI2019-08-21 do dziś
2. ImionaMARIAN HENRYK2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, NOTARIUSZ KAROLINA OCIEPA - SZOSTEK, KN W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 72/74 LOK. 1, REP. A NR 1900/2018, 17.09.2018 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 30.09.2020R., SYGN. AKT CZ.XVII NS-REJ. 2484/20/720 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA PODMIOTU WPISANEGO DO REJESTRU BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 SIERPNIA 1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, 30.09.20202020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów