A.D.PARK ANDRZEJ RYKACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000326941
Numer REGON: 280376219
Numer NIP: 8771458675
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[RDF/324955/21/428]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.PARK ANDRZEJ RYKACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA2013-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina LUBAWA miejscowość SAMPŁAWA2013-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SAMPŁAWA nr domu 72 kod pocztowy 14-260 poczta LUBAWA kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.03.2009 R.2009-04-01 do dziś
201.11.2013 R. ZMIENIONO WSTĘP DO UMOWY SPÓŁKI ORAZ § 2, § 3, § 6, § 7, § 10, § 132013-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYKACZEWSKI2009-04-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAROSŁAW2009-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-04-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-04-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYKACZEWSKA2013-12-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2013-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-12-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-12-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2009-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYKACZEWSKA2013-12-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2013-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYKACZEWSKI2009-04-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAROSŁAW2009-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-04-01 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-04-01 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-04-01 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-04-01 do dziś
546 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2009-04-01 do dziś
646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-04-01 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-04-01 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-01 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-01 do dziś
1017 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2010 okres 2009 R.2010-12-21 do dziś
2data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
3data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
5data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-12-21 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów