„SANUS PRO VITAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000326889
Numer REGON: 081162490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/1369/19/937]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0811624902013-11-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SANUS PRO VITAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2013-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2009 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2272/2009. 24.03.2009 R. ANEKS DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP A NR 2423/2009 ZMIANA § 2, § 21 UST. 32009-03-27 do dziś
222.10.2013R. NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A, NR 5183/2013 - ZMIANA TRESCI §3.2013-11-08 do dziś
305.12. 2013 R., REP. A NR 2744/2013, NOTARIUSZ DANUTA GARBACZOW Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. JANA MATEJKI 4/1, ZMIENIONO: § 32013-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKI2015-01-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego240000,00 ZŁ2009-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU.2009-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKI2015-01-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2015-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-03-27 do dziś
285 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-03-27 do dziś
386 1 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2009-03-27 do dziś
486 2 PRAKTYKA LEKARSKA2009-03-27 do dziś
586 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2009-03-27 do dziś
687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-03-27 do dziś
788 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2009-03-27 do dziś
890 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-03-27 do dziś
990 02 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-03-27 do dziś
1090 03 ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-03-27 do dziś
1190 04 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-03-27 do dziś
1255 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-03-27 do dziś
1393 11 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-03-27 do dziś
1493 12 DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2009-03-27 do dziś
1593 13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-03-27 do dziś
1693 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-03-27 do dziś
1793 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-03-27 do dziś
1855 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-03-27 do dziś
1956 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-27 do dziś
2056 2 PRZYGOTOWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-03-27 do dziś
2156 3 PRZYGOTOWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-03-27 do dziś
2272 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-27 do dziś
2372 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-03-27 do dziś
2485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DN. 17.09.2020R.,SYGN. AKT WR IX NS REJ KRS 1369/19/937, NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DN. 20.08.1997R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. , 17.09.2020 2.2020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów