BEAUTY GALLERY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000326824
Numer REGON: 100650315
Numer NIP: 7282717131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-12-09
Sygnatura akt[RDF/461285/22/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100650315 NIP 72827171312009-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBEAUTY GALLERY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica OLEŃKI BILLEWICZÓWNY nr domu 3 nr lokalu 30 kod pocztowy 92-437 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 24.03.2009 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1706/2009;2009-03-27 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z 30 MARCA 2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ D. KALSZTEIN, REPERTORIUM A NR 1911/2009 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-04-29 do dziś
3AKT NOT. Z DNIA 29.09.2009 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KN W ŁODZI, REP. A NR 5220/2009 -ZMIANA § 6 UMOWY.2009-10-30 do dziś
429.07.2014 R., REPERTORIUM A NR 3821/2014, NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 6, § 7 ORAZ § 11.2014-09-22 do dziś
524.11.2014 R., REPERTORIUM A NR 5918/2014, NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 2, § 7, § 8, § 11 DODANO NOWY § 6 UST. 42014-12-16 do dziś
624.06.2016 R., REP. A NR 2915/2016, NOTARIUSZ W ŁODZI DOROTA KALSZTEIN, ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI2016-08-19 do dziś
714.04.2022 R., REP. A NR 2136/2022, NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, NOTARIUSZ W ŁODZI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI MICKIEWICZA 11/3 W ŁODZI. ZMIENIONO §2, §6, §7, § 11 UST. 1 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTY GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1001355472009-03-27 do dziś
4. Numer KRS0000536117 2015-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTY GALLERY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471535702014-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000501584 2014-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZECZYCA & KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3621170842022-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000620279 2022-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.873.600,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2022-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.873.600,00 ZŁ2022-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2022-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE2014-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTY GALLERY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471535702014-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000501584 2014-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEAUTY GALLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1001355472009-03-27 do dziś
4. Numer KRS0000536117 2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSKOTNICKI2013-04-04 do dziś
2. ImionaBARTOSZ GRZEGORZ2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-27 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-03-27 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-03-27 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-03-27 do dziś
677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2011 okres 24.03.2009 -31.12.20092011-08-29 do dziś
2data złożenia 27.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
3data złożenia 22.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
4data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6data złożenia 09.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
7data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
12data złożenia 09.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
224.03.2009 -31.12.20092011-08-29 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów