ARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000326680
Numer REGON: 141784950
Numer NIP: 5242675678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[RDF/276887/21/768]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141784950 NIP 52426756782010-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PALISADOWA nr domu 20 nr lokalu 22 kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 MARCA 2009 ROKU, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚLISKIEJ NR 3 LOK. 1 B, REP. A 1052/2009 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 MARCA 2009 ROKU, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚLISKIEJ NR 3 LOK. 1 B, REP. A NR 1455/2009 -ZMIANA TREŚCI § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-03-26 do dziś
2ZMIANA § 3; TEKST JEDNOLITY Z DN. 22.07.2010 -NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 5582/20102010-09-21 do dziś
305.06.2013 R. REPERTORIUM A NR 2315/2013, NOTARIUSZ JULITA SOBCZYK KANCELARIA NOTARIALNA UL. WARSZAWSKA 114, ŁOMIANKI, ZMIANA § 3 DOTYCZY ZMIANY SIEDZIBY SPÓŁKI.2013-12-10 do dziś
416.12.2014 R., NOTARIUSZ IWONA MARIA TYLKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAPKOWICACH, REP. A NR 4672/2014, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2009-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 502.500 PLN2014-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCIAK2009-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 502.500 PLN2014-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1005000,00 ZŁ2014-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2009-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCIAK2009-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-03-26 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-26 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-26 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-26 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-03-26 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-03-26 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-03-26 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-03-26 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2010 okres 26.03.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
5data złożenia 03.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 11.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.03.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.03.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów