IT SECURITY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000326473
Numer REGON: 020929447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2018-03-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9765/18/302]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIT SECURITY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 121 kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.03.2009 REPERTORIUM NR A 749/2009 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, BEATA GNIEWEK 50-123 WROCŁAW, UL. OŁAWSKA 17/II NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK2009-03-25 do dziś
214.12.2010 R., NOTARUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI 12, REP. A NR 6224/2010 ZMIENIONO § 18 UMOWY SPÓŁKI2010-12-23 do dziś
313.10.2015 R., NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53/2B WE WROCŁAWIU; REP. A NR 4891/2015; ZMIANA: §22015-11-02 do dziś
429.09.2017 R., NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 3900/2017; ZMIANA: §2; §3.2018-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0214262282018-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000376432 2018-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2009-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORENKO2018-03-16 do dziś
2. ImionaINNA2018-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-03-25 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-03-25 do dziś
370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-03-25 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-25 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-03-25 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-25 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-03-25 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-03-25 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-03-25 do dziś
1080 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-03-25 do dziś
1181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-25 do dziś
1253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-03-25 do dziś
1382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-03-25 do dziś
1485 EDUKACJA2009-03-25 do dziś
1590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-03-25 do dziś
1693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-03-25 do dziś
1794 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2009-03-25 do dziś
1895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW2009-03-25 do dziś
1996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-03-25 do dziś
2094 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2009-03-25 do dziś
2195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-03-25 do dziś
2258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-25 do dziś
2361 TELEKOMUNIKACJA2009-03-25 do dziś
2462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-03-25 do dziś
2563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-03-25 do dziś
2664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-25 do dziś
2766 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-03-25 do dziś
2868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2013 okres 09.03.2009R. - 31.12.2009R.2013-11-04 do dziś
2data złożenia 21.10.2013 okres 01.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-11-04 do dziś
3data złożenia 21.10.2013 okres 01.01.2011R. - 30.09.2012R.2013-11-04 do dziś
4data złożenia 01.10.2015 okres OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-10-15 do dziś
5data złożenia 01.10.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-10-15 do dziś
6data złożenia 19.10.2015 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152015-11-02 do dziś
7data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.03.2009R. - 31.12.2009R.2013-11-04 do dziś
201.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-11-04 do dziś
301.01.2011R. - 30.09.2012R.2013-11-04 do dziś
4OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-10-15 do dziś
5OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-10-15 do dziś
6OD 01.10.2014 DO 30.09.20152015-11-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.03.2009R. - 31.12.2009R.2013-11-04 do dziś
201.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-11-04 do dziś
301.01.2011R. - 30.09.2012R.2013-11-04 do dziś
4OD 01.10.2012 DO 30.09.20132015-10-15 do dziś
5OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-10-15 do dziś
6OD 01.10.2014 DO 30.09.20152015-11-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów