BPS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000326465
Numer REGON: 020942778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/19653/20/62]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020942778 NIP 89429702402010-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRÓLEWIECKA nr domu 161 nr lokalu 11 kod pocztowy 54-117 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2009 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. TĘCZOWA 11/5 REPERTORIUM A NUMER 2114/20092009-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCLIK2009-03-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCLIK2009-03-24 do dziś
2. ImionaBERNARD CZESŁAW2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 20.000 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU ZAWSZE DZIAŁA SAMODZIELNIE NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM.2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCLIK2009-03-24 do dziś
2. ImionaBERNARD CZESŁAW2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCLIK2009-03-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-03-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-24 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-03-24 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-03-24 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-24 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-03-24 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-03-24 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-03-24 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-03-24 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 01.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
3data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
6data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
7data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
201.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów