DOK-MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000326416
Numer REGON: 320640571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-11-06
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17321/20/852]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 320640571 NIP 95522575002009-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOK-MEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GRYFIŃSKA nr domu 104 kod pocztowy 70-772 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2016-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2009 R., NOTARIUSZ BARBARA SOBECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 1082/20092009-03-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REP. A NR 4280/2010, NOTARIUSZ BARBARA SOBECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-11-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN2012-07-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ.2015-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN2011-11-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-11-26 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-26 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-11-26 do dziś
447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-26 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-26 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-11-26 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-11-26 do dziś
833 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-11-26 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-11-26 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2010 okres 2009 R.2010-06-21 do dziś
2data złożenia 08.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-26 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-06 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-11 do dziś
5data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
7data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
9data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-06-21 do dziś
21 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-26 do dziś
31 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-06 do dziś
41 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2010-06-21 do dziś
21 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-26 do dziś
31 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-06 do dziś
41 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów