CSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000326339
Numer REGON: 020945570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-09
Sygnatura akt[RDF/403847/22/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020945570 NIP 89821558942010-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TOMASZOWSKA nr domu 26 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-523 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2009 R., REP. A NR 1182/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51 B2009-03-24 do dziś
228.04.2016 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY NINA KLIMZA-CIEJPA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 8036/2016 - ZMIENIONO §7.2016-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĄDZEL2009-03-24 do dziś
2. ImionaHUBERT MATEUSZ2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750 ZŁ (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2022-03-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KRZYSZTOF2022-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2022-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE.2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĄDZEL2009-03-24 do dziś
2. ImionaHUBERT MATEUSZ2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-03-24 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-06-09 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-06-09 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2016-06-09 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-06-09 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-06-09 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-06-09 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-06-09 do dziś
846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 20092010-07-07 do dziś
2data złożenia 04.08.2011 okres 20102011-08-16 do dziś
3data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
4data złożenia 10.06.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
5data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
6data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
9data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
12data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
13data złożenia 09.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-07-07 do dziś
220102011-08-16 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
401-01-2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092010-07-07 do dziś
220102011-08-16 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
401-01-2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów