BUDMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000326297
Numer REGON: 241151703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314823/21/738]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina OŻAROWICE miejscowość NIEZDARA2009-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEZDARA ulica ŹRÓDLANA nr domu 29C kod pocztowy 42-624 poczta TĄPKOWICE kraj POLSKA 2009-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2009 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GOMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 1311/2009 17.03.2009 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GOMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 2204/2009 ZMIENIONO: PAR. 22009-03-24 do dziś
203.12.2020 R. - REP.A NR 4147/2020, NOTARIUSZ SYLWIA JONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU - ZMIANA §7 UST.12021-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁ2009-03-24 do dziś
2. ImionaAGATA JOANNA2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000, 00 ZŁ2009-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPAŁ2009-03-24 do dziś
2. ImionaAGATA JOANNA2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-03-24 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-03-24 do dziś
333 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-03-24 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-03-24 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-03-24 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-01-27 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-01-27 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-01-27 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 01.04.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
2data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
4data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
7data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
8data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
9data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów