„BUSINESS TRAINING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000326280
Numer REGON: 020915296
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-27
Sygnatura akt[RDF/267812/20/583]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS TRAINING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica IMBIROWA nr domu 13A kod pocztowy 54-066 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.02.2009 NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 51B, REPERTORIUM A NR 513/2009 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 10.02.2009, NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51B REPERTORIUM A NR 633/2009 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO PKT III ZAŁĄCZNIKA.2009-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2009-03-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2009-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 86.100 ZŁOTYCH (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2009-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2009-03-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA STANISŁAWA2009-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały271 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.100 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2009-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego113200,00 ZŁ2009-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1113200,00 ZŁ2009-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2009-03-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2009-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2009-03-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA STANISŁAWA2009-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-03-20 do dziś
285 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-20 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-20 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-20 do dziś
547 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-20 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-20 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-03-20 do dziś
856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-20 do dziś
956 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-03-20 do dziś
1085 59 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
2data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
3data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
4data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-06-16 do dziś
5data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
6data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
8data złożenia 31.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
9data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-06-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-06-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów