„BOSSG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000326185
Numer REGON: 020929460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24049/20/193]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSSG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2009-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. INŻYNIERSKA nr domu 84 nr lokalu 2 kod pocztowy 53-230 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2009 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. OŁAWSKA 17/II, REPERTORIUM A NR 742/2009.2009-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2009-03-18 do dziś
2. ImionaEDYTA JADWIGA2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2009-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2009-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2009-03-18 do dziś
2. ImionaEDYTA JADWIGA2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-07-20 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-07-20 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-20 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-20 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-20 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-20 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-07-20 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2014 okres OD 09.03.2009 DO 31.12.20092014-08-20 do dziś
2data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-20 do dziś
3data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-20 do dziś
4data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-20 do dziś
5data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-11 do dziś
6data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-11 do dziś
7data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-11 do dziś
8data złożenia 16.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-16 do dziś
9data złożenia 16.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-16 do dziś
10data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-17 do dziś
11data złożenia 17.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-17 do dziś
12data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.03.2009 DO 31.12.20092014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-20 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-20 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.03.2009 DO 31.12.20092014-08-20 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-08-20 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-20 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów