SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” W SULIMIERZU

Stan na dzień 2023-03-30 godz. 21:53:16
Numer KRS: 0000326126
Numer REGON: 210225512
Numer NIP: 5971000962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401860/22/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210225512 NIP 59710009622009-03-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRYF” W SULIMIERZU2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 987 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WLKP.2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina MYŚLIBÓRZ miejscowość SULIMIERZ2009-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość SULIMIERZ nr domu 40 kod pocztowy 74-300 poczta MYŚLIBÓRZ kraj POLSKA 2009-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.05.1994 R.2009-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU) DYREKTOR SPÓŁDZIELNI2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOKOŁOWSKA2019-08-14 do dziś
2. ImionaANNA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. NazwiskoBOBIŃSKA2012-08-22 do dziś
2. ImionaSYLWIA2012-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-22 do dziś
31. NazwiskoSALAMANDRA2009-03-24 do dziś
2. ImionaJAN2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2009-03-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACŁAWIAK2009-03-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIELEWSKI2009-03-24 do dziś
2. ImionaROMAN2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2009-03-24 do dziś
2. ImionaMARIAN2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJKOWSKI2009-03-24 do dziś
2. ImionaMAREK2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-22 do dziś
2data złożenia 08.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-23 do dziś
3data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
4data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
6data złożenia 09.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
7data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
8data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
10data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
11data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-22 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-22 do dziś
21 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów