„SINECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000326075
Numer REGON: 160249037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2010-05-12
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4969/10/729]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1602490372010-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SINECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 130 nr lokalu 20 kod pocztowy 02-554 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2009 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 371/20092009-03-18 do dziś
223.02.2010 R. REP. A 401/2010 NOTARIUSZ JOANNA LECHOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINYAKOVA2009-03-18 do dziś
2. ImionaIRINA2009-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2010-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERSKI2010-05-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JULIUSZ2010-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2010-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU -PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 200 000 ZŁOTYCH ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2009-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINYAKOVA2010-05-12 do dziś
2. ImionaIRINA2010-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-05-12 do dziś
211 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-05-12 do dziś
338 1 ZBIERANIE ODPADÓW2010-05-12 do dziś
438 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2010-05-12 do dziś
538 3 ODZYSK SUROWCÓW2010-05-12 do dziś
641 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-12 do dziś
741 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-05-12 do dziś
843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-05-12 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-05-12 do dziś
1043 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-05-12 do dziś
1143 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2010-05-12 do dziś
1246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-05-12 do dziś
1346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-12 do dziś
1446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-05-12 do dziś
1547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-12 do dziś
1652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-05-12 do dziś
1755 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-05-12 do dziś
1856 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-12 do dziś
1968 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-12 do dziś
2068 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-12 do dziś
2173 1 REKLAMA2010-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów