EXCELLENT DEVELOPMENT C. MACIAŚ I H. ARENY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000325981
Numer REGON: 121008893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-11-03
Sygnatura akt[RDF/268632/20/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENT DEVELOPMENT C. MACIAŚ I H. ARENY SPÓŁKA JAWNA2009-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SOŁTYSA DYTMARA nr domu 3 nr lokalu U1 kod pocztowy 30-126 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13 MARCA 2009 ROKU -ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH ZARZYCKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE. REPERTORIUM A NR 6612/20092009-03-18 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: 1. ANEKS Z DNIA 30.03.2009 ROKU SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM WOJCIECHEM ZARZYCKIM, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALANĄ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19 W KRAKOWIE, REP. A NR. 10508/2009; -ZMIANY OBEJMUJĄ: § 5 DODANIE PPKT 33 I 34; ZMIANA § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, § 6 UST. 5, § 7 UST. 2. 2. ANEKS Z DNIA 12.05.2009 R. SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM WOJCIECHEM ZARZYCKIM, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19 W KRAKOWIE, REP. A NR. 16272/2009, -ZMIANY OBEJMUJĄ § 7.2009-06-05 do dziś
317.11.2014 R., REP. A NR 22291/2014, NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ - ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIENIONO: § 5 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2015-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENY2009-03-18 do dziś
2. ImionaHANY2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIAŚ2009-03-18 do dziś
2. ImionaCELINA2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI LUB TOWARÓW, JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ A TAKŻE ZAWARCIE UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO DOKONANIA TAKIEJ CZYNNOŚCI DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2009-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENY2009-03-18 do dziś
2. ImionaHANY2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIAŚ2009-03-18 do dziś
2. ImionaCELINA2009-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-01-20 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-01-20 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-01-20 do dziś
443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-01-20 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-20 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-01-20 do dziś
701 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2015-01-20 do dziś
801 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2015-01-20 do dziś
901 5 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2015-01-20 do dziś
1046 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów