L-M-T-C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000325973
Numer REGON: 141773891
Numer NIP: 5272601578
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-12-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/102158/17/148]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141773891 NIP 52726015782014-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-M-T-C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLIDARNOŚCI nr domu 104 nr lokalu 118 kod pocztowy 01-016 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 28.01.2009 R. NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KONDUKTORSKA 4/29 REPERTORIUM A NR 143/20092009-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAN2009-03-19 do dziś
2. ImionaCONG DIEN2009-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48000 ZŁOTYCH2009-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2009-03-19 do dziś
2. ImionaVAN MIEN2009-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRINH2009-03-19 do dziś
2. ImionaTHI MINH CHAU2009-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2009-03-19 do dziś
2. ImionaTHI LOAN2009-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-03-19 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-19 do dziś
347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-03-19 do dziś
456 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-19 do dziś
556 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-03-19 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-03-19 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-19 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-03-19 do dziś
946 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-19 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-19 do dziś
1146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-03-19 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-03-19 do dziś
1347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-19 do dziś
1447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-19 do dziś
1547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2011 okres 20102011-09-21 do dziś
2data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
3data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
6data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
7data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-09-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
819.03.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-09-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
819.03.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów