DKM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000325944
Numer REGON: 100650344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397162/22/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100650344 NIP 73120002552009-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDKM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2020-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. ZAMKOWA nr domu 27 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA DNIA 03.03.2009 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1343/20092009-03-17 do dziś
225.06.2009 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4033/2009 -ZMIANA TREŚCI § 7 UST. 2 I § 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-08-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ŁUKASZ DRZAZGA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 885/2012 -ZMIENIONO § 62012-02-15 do dziś
4ZMIANA AKTEM NOTARIALNYM Z 10.07.2013R. REPERTORIUM A NR 5230/2013, ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF KABARA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AL.KOŚCIUSZKI 80/82 -ZMIANA §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2013-11-26 do dziś
525.01.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 288/2017 - ZMIANA § 2, § 3, § 7 UST. 1, § 7 UST. 2, § 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 10, § 122017-03-20 do dziś
629.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 2177/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA - ZMIANA § 62017-10-12 do dziś
729.11.2017 R. REPERTORIUM A NR 5354/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 62018-02-09 do dziś
819.03.2018R.,REP.A NR 1601/2018,NOTARIUSZ K.KABARA Z KN W ŁODZI ZMIENIONO § 62018-06-18 do dziś
913.07.2020R. REPERTORIUM A NR 3476/2020, NOTARIUSZ JACEK NOWINA -RER, ZMIANA PARAGRAF 3 I PARAGRAF 6.2020-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZ2017-03-20 do dziś
2. ImionaDAWID CEZARY2017-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2017-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500.500,00 ZŁOTYCH2017-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500.500,00 ZŁOTYCH2017-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDKM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1009861402017-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000366859 2017-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI2009-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDKM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1009861402017-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000366859 2017-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-17 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-03-17 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-03-17 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-02-15 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-10-12 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2018-02-09 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-06-18 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-06-18 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2010 okres 25.06.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
2data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
3data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
4data złożenia 27.06.2013 okres 2012 R.2013-08-26 do dziś
5data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
6data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
7data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
10data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 30.04.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.06.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-07-18 do dziś
42012 R.2013-08-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów